Knihovní řád

Jiráskova knihovna v Mnichovicích

Knihovní řád

 

1. Základní ustanovení

1.1 Knihovní řád je vydán v souladu se zřizovací listinou Jiráskovy knihovny v Mnichovicích, schválenou usnesením zastupitelstva Města Mnichovice dne 12.2.2003 pod č. I/03/63.

2. Poslání a činnost knihovny

2.1 Jiráskova knihovna (dále jen knihovna) je knihovnou základní ve smyslu ust. § 3 odst.1, písm.c) a § 12 odst.1 zák.č. 257/2001 Sb (knihovní zákon) v platném znění a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v ust.§ 2 knihovního zákona.

3. Veřejné knihovnické a informační služby

3.1 Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické služby tak, jak jsou knihovním zákonem vymezeny. Jsou to:

a) výpůjční služby,
b) meziknihovní výpůjční služby,
c) informační služby o katalozích, fondech a využívání knihovny,
d) přístup na internet,
f) reprografické služby.

3.2 Služby uvedené v odst.1 poskytuje knihovna bezplatně s výjimkou služeb uvedených pod písm. a), b), f). Ceny knihovnických služeb jsou uvedeny v příslušném Ceníku služeb platném pro ten který kalendářní rok.

3.3 Knihovna slouží uživatelům absenčním půjčováním dokumentů (mimo knihovnu) nebo k prezenčnímu studiu v knihovně.

4. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

4.1 Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním čtenářského průkazu. Průkaz vystavuje knihovna na základě vyplněné a podepsané přihlášky a zaplacení registračního poplatku dle Ceníku služeb. Svým podpisem pod přihláškou uživatel současně potvrzuje, že se seznámil s knihovním řádem a že se zavazuje jej dodržovat. Správnost a úplnost osobních údajů uživatele ověří knihovník podle osobních dokladů uživatele.

4.2 Děti do 15 let se stanou uživateli na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

4.3 Průkaz uživatele je nepřenosný a uživatel odpovídá za jeho zneužití. Při ztrátě průkazu vystaví knihovna jeho duplikát za poplatek dle Ceníku služeb.

4.4 K registraci je knihovna oprávněna vyžadovat tyto osobní údaje uživatele:

- jméno a příjmení (u právnických osob obchodní jméno),
- datum narození, (u právnických osob IČ),
- adresu bydliště ( u právnických osob adresu sídla)
- výpis z obchodního rejstříku právnické osoby,
- číslo OP, event. cestovního pasu, kterým byla ověřena totožnost uživatele,
- kontaktní údaje (telefon, popř. mailová adresa).

Uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním povinných identifikačních údajů, může užívat pouze prezenční služby.

4.5 Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je podle § 4 zákona č. 101/2000 Sb jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zák.č.101/2000 Sb o ochraně osobních údajů za účelem vedení uživatelské evidence a ochrany knihovního fondu v souladu s požadavky zákona na ochranu osobních údajů.

4.6 Pokud si uživatel neobnoví po dobu delší než dva roky registraci nebo mu bylo odmítnuto poskytovat další služby a má vypořádány všechny své závazky vůči knihovně, jsou jeho osobní údaje z písemné databáze skartovány.

5. Základní práva a povinnosti uživatelů knihovny

5.1 Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku.

5.2 Uživatelé jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek. Jestliže uživatel nedodrží tyto povinnosti, může být trvale nebo dočasně zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není dotčena jeho povinnost nahradit knihovně případnou škodu.

6. Výpůjční řád

6.1 Knihovna půjčuje dokumenty jednak z vlastního knihovního fondu a jednak z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb. Předmětem výpůjčky nemohou být dokumenty, jejichž půjčení by bylo v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, komunistické, rasistické, pornografické nebo jiné obdobné literatury).

6.2 O formě půjčení knihovních dokumentů rozhoduje knihovník. Pouze prezenční výpůjčka (v prostorách knihovny) je u dokumentů:

- kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty či poškození,
- které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
- které byly vypůjčeny z jiných knihoven meziknihovní výpůjční službou s podmínkou prezenční výpůjčky.

6.3 Pro půjčování knihovních dokumentů platí ust. § 659 a násl. Obč.zák. Uživatel nesmí vypůjčený dokument poskytnout třetí osobě a ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

6.4 Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen si dokument prohlédnout a ihned ohlásit knihovníkovi případné závady.

6.5 Převzetí – výpůjčku potvrdí uživatel svým podpisem v knižním lístku příslušného knižního dokumentu.

6.6 Uživatel může knihovnu požádat o rezervaci dokumentu a to buď mailem anebo ústně. Žádá-li týž dokument více uživatelů, platí pořadí podle data rezervace. Uživateli zašle knihovna výzvu k vyzvednutí rezervace mailem nebo telefonicky. Lhůta k vyzvednutí rezervace je pět pracovních dnů ode dne výzvy.

6.7 Výpůjční lhůta je 1 měsíc. Knihovna může výpůjční lhůtu prodloužit maximálně třikrát o jeden měsíc. V odůvodněných případech je knihovna oprávněna požadovat po uživateli nejprve předložení vypůjčeného dokumentu.

6.8 Knihovna je oprávněna i bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu, popř. žádat po uživateli vrácení dokumentu ještě před uplynutím výpůjční lhůty.

6.9 Nevrátí-li uživatel dokument ve stanovené výpůjční lhůtě, vyúčtuje mu knihovna poplatek z prodlení podle platného Ceníku služeb. Zaplacení poplatku z prodlení nemá vliv na povinnost uživatele vrátit dokument.

6.10 Při překročení výpůjční doby odesílá knihovna uživateli upomínku o vrácení dokumentu.
Upomínka se považuje za doručenou i tehdy pokud jí knihovna zašle na poslední uživatelem udanou adresu a k jejímu doručení nedojde z důvodu na straně adresáta (např. odmítnutí převzetí zásilky, odstěhování se bez udání nové adresy apod.).

6.11 Pokud uživatel nevrátí vypůjčený dokument v přiměřené době ani po písemném upomenutí knihovnou, bude vrácení dokumentu vymáháno právní cestou a knihovna je oprávněna požadovat i náklady vzniklé z tohoto titulu.

6.12 Uživatel může požádat o zapůjčení dokumentu, který nemá knihovna ve svém knihovním fondu prostřednictvím meziknihovní služby podle knihovního zákona.
Meziknihovní služba se může uskutečnit formou výpůjčky dokumentu, nebo zasláním kopie dokumentu, popř. části dokumentu. Nemá-li žádaný dokument žádná knihovna v ČR, je možné na žádost uživatele vypůjčit dokument prostřednictvím mezinárodní meziknihovní služby. Knihovna, která žádala o výpůjčku dokumentu a uživatel, kterému byl dokument poskytnut, jsou povinni zachovávat všechny podmínky stanovené knihovnou, kterou byl dokument poskytnut.

6.13 Uživatel žádající dokument prostřednictvím meziknihovní služby je povinen uhradit náklady s tím spojené a to podle platného Ceníku služeb.

7. Ztráty a náhrady

7.1 Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Odpovídá za všechny v dokumentu zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně vzniklou škodu.

7.2 Je zakázáno jakkoli zpracovávat text dokumentu grafickým zvýrazňováním, podtrháváním, psaním poznámek či zasahovat do něj jiným způsobem.

7.3 Uživatel je povinen neprodleně oznámit knihovně zničení či ztrátu dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou vzniklou škodu nahradit:

a) koupí stejného titulu,
b) koupí jiného titulu, který knihovna určí.

O způsobu náhrady za ztrátu nebo za zničení rozhoduje knihovna. Nedojde-li k dohodě mezi uživatelem a knihovnou, rozhodne o výši náhrady a jejím způsobu soud.

7.4 Do doby vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

8. Reprografické služby

8.1 Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho vypůjčení kopií.

8.2 Reprografické a kopírovací služby se poskytují z fondu knihovny nebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel pro kterého byla kopie vyhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanovením zák.č. 121/2000
Sb (autorský zákon) v platném znění.

8.3 Knihovna odmítne zhotovení kopie, pokud by zhotovení bylo v rozporu s právními přepisy.

9. Služby internetu

9.1 Služba je poskytována uživatelům, kteří jsou starší 15 let, pouze po předložení platné čtenářské legitimace. U jednoho počítače může pracovat pouze jeden uživatel.

9.2 Při používání počítače je uživatel povinen řídit se pokyny knihovníka, který provádí základní obsluhu. Uživatel nemá právo vstupovat do programů, které nejsou určeny pro veřejnost a nesmí jakkoli měnit konfiguraci počítače. Je-li více zájemců, omezuje  se doba využití počítače na 30 minut. Uživatelé mají k dispozici tři počítače a černobílou laserovou tiskárnu. Služba je bezplatná v rozsahu používání elektronické pošty (e-mail) prostřednictvím veřejně přístupných poštovních služeb a prohlížení webových stránek, hradí se pouze eventuální tiskové výstupy podle platného Ceníku služeb.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Zrušuje se knihovní řád Jiráskovy knihovny v Mnichovicích vydaný dne 1.2.2005.

10.2 Tento knihovní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu

10.3 Nedílnou přílohou knihovního řádu je Ceník služeb platný pro ten který kalendářní rok a Směrnice o ochraně osobních dat.


V Mnichovicích, dne 3.1.2012

Stanislava Medřická  v.r. Ing. Petr Scheider  v.r.
vedoucí knihovny starosta Města Mnichovice